,

Orientační výčet velikostí ochranných pásem

03.08.2021

Ochranná pásma inženýrských sítí

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace

 • Průměr potrubí do 500 mm - pásmo 1,5 m,
 • průměr potrubí větší než 500 mm - pásmo 2,5 m,
 • průměr potrubí 200 mm uloženého ve větší hloubce než 2,5 m - pásmo 3,5 m.
 •  Ochranná pásma se liší podle toho, jak hluboko jsou kanalizační trubky uloženy a jak jsou široké. Vždy přitom platí, že ochranné pásmo kanalizace se určuje jako vodorovná vzdálenost od vnějšího líce kanalizační stoky na obě strany. Navíc pokud dochází k setkávání s dalšími potrubími či kabely, tak kanalizační potrubí musí být ve vodorovné vzdálenosti alespoň 30 centimetrů od nich. Podrobně je vše popsáno vČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  Konkrétně jsou ochranná pásma kanalizačních stok určena takto:

  • Pokud má kanalizační stoka v průměru maximálně 50 centimetrů, tak je ochranné pásmo 1,5 metru. Zároveň musí být takováto stoka umístěna maximálně ve 2,5 metrech hloubky pod povrchem.

  • Pokud má kanalizační stoka průměr od 20 do 50 centimetrů včetně, tak je nutné udržovat ochranné pásmo 2,5 metru a takováto stoka je zakopána v hloubce větší než 2,5 metru.

  • U kanalizačních stok, které mají v průměru více než 50 centimetrů, je ochranné pásmo určeno jako 2,5 metru (a v tom případě je potrubí umístěno v hloubce menší než 2,5 metru),nebo je ochranné pásmo určeno jako 3,5 metru (a v takovém případě je potrubí zakopáno v hloubce více než 2,5 metru pod povrchem).

  Orientační výčet velikostí ochranných pásem

Ochranné pásmo plynovodu

 • Nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce - pásmo 1 m,
 • ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu, ostatních přípojek aj. - pásmo 4 m,
 • technologické stavby - pásmo 4 m od svého půdorysu.

Ochranná pásma vysokého napětí (VN)

 • Nadzemní vedení
  • U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně,
   • pro vodiče bez izolace - pásmo 7 m;
   • pro vodiče s izolací základní - pásmo 2 m;
   • pro závěsná kabelová vedení - pásmo 1 m;
  • u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně,
   • pro vodiče bez izolace - pásmo 12 m;
   • pro vodiče s izolací základní - pásmo 5 m;
  • u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně - pásmo 15 m,
  • u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně - pásmo 20 m,
  • u napětí nad 400 kV - pásmo 30 m,
  • u závěsného kabelového vedení 110 kV - pásmo 2 m,
  • u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence - pásmo 1 m.
 • Podzemní vedení
  • Vedení do napětí 110 kV včetně - pásmo 1 m,
  • vedení s napětím nad 110 kV - pásmo 3 m.
 • Elektrická stanice
  • Venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52 kV - pásmo 20 m,
  • stožárové stanice a věžové stanice od 1 kV do 52 kV - pásmo 7 m,
  • kompaktní a zděné elektrické stanice od 1 kV do 52 kV - pásmo 2 m,
  • vestavěné elektrické stanice od obestavění - pásmo 1 m.

Ochranná pásma vodních toků

 • S jezovým vzdutím na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem odběru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 100 m nebo k hraně vzdouvacího objektu a šířce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimálně jednu polovinu jeho šířky v místě odběru,
 • bez jezového vzdutí na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem odběru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 50 m od místa odběru a šířce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimálně jednu třetinu jeho šířky v místě odběru.

Ostatní ochranná pásma

Ochranné pásmo silnice

 • 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou pozemní komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku,
 • 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy,
 • 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.

Ochranné pásmo železnice (dráhy)

 • U dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy,
 • u vlečky 30 m od osy krajní koleje (u vlečky v uzavřeném prostoru provozovny se ochranné pásmo nezřizuje).

Ochranné pásmo lesa je 50 m.